Demana'ns una cita

Ens posarem en contacte al més aviat possible per confirmar la teva cita.
Ja sóc clientNo sóc client

Quina mascota tens? (requerit)
GosGatExòtic

Cita per (requerit):
VeterinariPerruqueria*
(* Servei de perruqueria només dimecres i divendres)

T'agradaria per al dia

He llegit i accepto la llei de protecció de dades.
Veure la llei aquí

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FRANCESC GONZALEZ TORRENTS d’ aquí endavant GIRAVET CENTRE VETERINARI informa que es titular del sitio web www.giravet.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FRANCESC GONZALEZ TORRENTS informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és FRANCESC GONZALEZ TORRENTS, amb NIF 38148439H d’ aquí endavant GIRAVET CENTRE VETERINARI i domicili social a RBLA GENERALITAT, 12 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: giravet@giravet.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de GIRAVET CENTRE VETERINARI atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de GIRAVET CENTRE VETERINARI, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de GIRAVET CENTRE VETERINARI proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per GIRAVET CENTRE VETERINARI per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per GIRAVET CENTRE VETERINARI contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GIRAVET CENTRE VETERINARI no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GIRAVET CENTRE VETERINARI declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GIRAVET CENTRE VETERINARI no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

GIRAVET CENTRE VETERINARI es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), GIRAVET CENTRE VETERINARI informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per GIRAVET CENTRE VETERINARI, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GIRAVET CENTRE VETERINARI, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, GIRAVET CENTRE VETERINARI informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: RBLA GENERALITAT, 12 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a GIRAVET CENTRE VETERINARI, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que GIRAVET CENTRE VETERINARI té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

GIRAVET CENTRE VETERINARI per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de GIRAVET CENTRE VETERINARI. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de GIRAVET CENTRE VETERINARI.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de GIRAVET CENTRE VETERINARI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de GIRAVET CENTRE VETERINARI.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GIRAVET CENTRE VETERINARI es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GIRAVET CENTRE VETERINARI té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Condiciones de uso

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), FRANCESC GONZALEZ TORRENTS de ahora en adelante GIRAVET CENTRE VETERINARI informa que es titular del sitio web www.giravet.com. De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, FRANCESC GONZALEZ TORRENTS informa de los siguientes datos:

El titular de este sitio web es FRANCESC GONZALEZ TORRENTS, con NIF 38148439H de ahora en adelante GIRAVET CENTRE VETERINARI y domicilio social en RBLA GENERALITAT, 12 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA). La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: giravet@giravet.com.

USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

La navegación, acceso y uso por el sitio web de GIRAVET CENTRE VETERINARI confiere la condición de usuario, por la que se aceptan, desde la navegación por el sitio web de GIRAVET CENTRE VETERINARI, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

El sitio web de GIRAVET CENTRE VETERINARI proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad se extenderá a:

– La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios extendidos por GIRAVET CENTRE VETERINARI para el acceso a ciertos contenidos o servicios ofrecidos por el web.

– El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por GIRAVET CENTRE VETERINARI contrariamente a lo dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del sitio web.

POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

GIRAVET CENTRE VETERINARI no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de otros sitios de la red. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por medio de los enlaces.

GIRAVET CENTRE VETERINARI declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los usuarios de su sitio web, que pudieran derivarse de la navegación por su sitio web. En consecuencia, GIRAVET CENTRE VETERINARI no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario.

MODIFICACIONES

GIRAVET CENTRE VETERINARI se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos del sitio web, como en las condiciones de uso del mismo. Dichas modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FRANCESC GONZALEZ TORRENTS con NIF 38148439H de ahora en adelante GIRAVET CENTRE VETERINARI y domicilio social sito en RBLA GENERALITAT, 12 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente, GIRAVET CENTRE VETERINARI informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

GIRAVET CENTRE VETERINARI informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que GIRAVET CENTRE VETERINARI se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico giravet@giravet.com.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

GIRAVET CENTRE VETERINARI por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de GIRAVET CENTRE VETERINARI. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de GIRAVET CENTRE VETERINARI.

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de GIRAVET CENTRE VETERINARI. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de GIRAVET CENTRE VETERINARI.

ACCIONES LEGALES, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

GIRAVET CENTRE VETERINARI se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes condiciones.

La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al respecto. GIRAVET CENTRE VETERINARI tiene su domicilio en BARCELONA, España.