Demana'ns una cita

Ens posarem en contacte al més aviat possible per confirmar la teva cita.
Ja sóc clientNo sóc client

Quina mascota tens? (requerit)
GosGatExòtic

Cita per (requerit):
VeterinariPerruqueria*
(* Servei de perruqueria només dimecres i divendres)

T'agradaria per al dia

He llegit i accepto la llei de protecció de dades.
Veure la llei aquí

Política de privacitat xarxes socials

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FRANCESC GONZALEZ TORRENTS d’ aquí endavant GIRAVET CENTRE VETERINARI informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Twitter y Google + amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de FRANCESC GONZALEZ TORRENTS:
38148439H
RBLA GENERALITAT, 12 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)
giravet@giravet.com
www.giravet.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GIRAVET CENTRE VETERINARI, mostrant així interès en la informació que es publica a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

GIRAVET CENTRE VETERINARI té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant GIRAVET CENTRE VETERINARI, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de GIRAVET CENTRE VETERINARI, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-ho davant la Xarxa Social.
 • Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de GIRAVET CENTRE VETERINARI, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

GIRAVET CENTRE VETERINARI realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de GIRAVET CENTRE VETERINARI.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de GIRAVET CENTRE VETERINARI, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, i/o que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, GIRAVET CENTRE VETERINARI es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

GIRAVET CENTRE VETERINARI no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de GIRAVET CENTRE VETERINARI, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

GIRAVET CENTRE VETERINARI es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

GIRAVET CENTRE VETERINARI utilitzarà la Xarxa Social per oferir els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GIRAVET CENTRE VETERINARI perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Google +: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Política de privacidad redes sociales

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), FRANCESC GONZALEZ TORRENTS de ahora en adelante GIRAVET CENTRE VETERINARI informa a los usuarios, que ha procedido a crear un perfil en las Redes Sociales Facebook, Twitter y Google +, con la finalidad principal de publicitar sus productos y servicios.

Datos de FRANCESC GONZALEZ TORRENTS:
38148439H
RBLA GENERALITAT, 12 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA)
giravet@giravet.com
www.giravet.com

El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada por GIRAVET CENTRE VETERINARI, mostrando así interés en la información que se publicite en la Red. Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento de aquellos datos personales publicados en su perfil.

El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.

GIRAVET CENTRE VETERINARI tiene acceso y trata aquella información pública del usuario, en especial, su nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red Social. No son incorporados a ningún fichero.

En relación a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de los que usted dispone y que pueden ser ejercitados ante GIRAVET CENTRE VETERINARI, de acuerdo con la RGPD, debe tener en cuenta los siguientes matices:

 • Acceso: Vendrá definido por la funcionalidad de la Red Social y la capacidad de acceso a la información de los perfiles de los usuarios.
 • Rectificación: Sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre bajo el control de GIRAVET CENTRE VETERINARI, por ejemplo, eliminar comentarios publicados en la propia página. Normalmente, este derecho deberá ejercerlo ante la Red Social.
 • Cancelación y/u Oposición: Como en el caso anterior, sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre bajo el control de GIRAVET CENTRE VETERINARI, por ejemplo, dejar de estar unido al perfil.

GIRAVET CENTRE VETERINARI realizará las siguientes actuaciones:

 • Acceso a la información pública del perfil.
 • Publicación en el perfil del usuario de toda aquella información ya publicada en la página de GIRAVET CENTRE VETERINARI.
 • Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social.
 • Actualizaciones del estado de la página que se publicarán en el perfil del usuario.

El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de interesarle y restringir con quién comparte sus conexiones, para ello deberá acceder a su configuración de privacidad.

Publicaciones

El usuario, una vez unido a la página de GIRAVET CENTRE VETERINARI, podrá publicar en ésta última comentarios, enlaces, imágenes o fotografías o cualquier otro tipo de contenido multimedia soportado por la Red Social. El usuario, en todos los casos, debe ser el titular de los mismos, gozar de los derechos de autor y de propiedad intelectual o contar con el consentimiento de los terceros afectados. Se prohíbe expresamente cualquier publicación en la página, ya sean textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, y/o que infrinjan, violen o quebranten los derechos de propiedad intelectual o industrial, el derecho a la imagen o la Ley. En estos casos, GIRAVET CENTRE VETERINARI se reserva el derecho a retirar de inmediato el contenido, pudiendo solicitar el bloqueo permanente del usuario.

GIRAVET CENTRE VETERINARI no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado un usuario.

El usuario debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por los otros usuarios, por lo que él mismo es el principal responsable de su privacidad.

Las imágenes que puedan publicarse en la página no serán almacenadas en ningún fichero por parte de GIRAVET CENTRE VETERINARI, pero sí que permanecerán en la Red Social.

Concursos y promociones

GIRAVET CENTRE VETERINARI se reserva el derecho a realizar concursos y promociones, en los que podrá participar el usuario unido a su página. Las bases de cada uno de ellos, cuando se utilice para ello la plataforma de la Red Social, serán publicadas en la misma. Cumpliendo siempre con la LSSI-CE y con cualquier otra norma que le sea de aplicación.

La Red Social no patrocina, avala ni administra, de modo alguno, ninguna de nuestras promociones, ni está asociada a ninguna de ellas.

Publicidad

GIRAVET CENTRE VETERINARI utilizará la Red Social para publicitar sus productos y servicios, en todo caso, si decide tratar sus datos de contacto para realizar acciones directas de prospección comercial, será siempre, cumpliendo con las exigencias legales de la RGPD y de la LSSI-CE.

No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de GIRAVET CENTRE VETERINARI para que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.

A continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Google +: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/